The role of individual-typological features in the perception of radiation threat

M. Hresko
SI "National research center for radiation medicine of national academy of medical sciences of Ukraine", Kyiv

Abstract


The object of the study was to determine the role of individual typological features in the perception of the radiation threat. A retrospective and
comparative analysis of the psychometric and neurophysiological parameters of participants in the liquidation of the Chernobyl accident
(liquidators) was conducted. In the post-accident period the liquidators have a deformation of the personality, which is characterized by the growth
of introversion and neuroticism, the sharpening of the character traits of the personality and the increase in the number of accentuations of the
emotiveness, pedantry, anxiety, cyclothymia, dysthymia and excitability type. The neurophysiological basis of individual-typological characteristics
of personality is defined. Which consists in the growth of the relative and absolute spectral power of the delta band, a decrease in the relative and
absolute spectral power of the beta band and a decrease in the dominant frequency. Such changes may indicate an organic lesion of the brain,
mainly in the cortico-limbic system. The radiation dose positively correlated with the relative spectral power of the delta and theta band, negatively
with the relative and absolute spectral power of the beta band and the dominant frequency. Such features of personality as extraversion,
neuroticism, cyclothymia and excitability are positively correlated with the dose of irradiation. At the liquidators, the perception of radiation factors
is inadequate: diseases associated with the action of ionizing radiation occupy the fifth rank, the danger from the presence of radiation in the air is
rank 8, while the dangerous factors "smoking" and "alcohol use" occupy the last ranked places. The hypertrophied perception of the radiation
threat positively correlates with personality traits, such as emotiveness, pedantry, demonstrativeness, anxiety and exaltation.


Keywords


ionizing radiation, extraversion, introversion, character accentuation, liquidators of the Chernobyl accident, electroencephalography

Full Text:

PDF>PDF

References


Loganovskiy K. PsihologIchnI I neyropsihologIchnI efektu IonIzuyuchoYi radIatsIYi // Novaya meditsina tyisyacheletiya. – 2013. – № 1. – S. 30–35.

Osuhovskaya E. Kliniko-psihopatologicheskie osobennosti rasstroystv lichnosti u uchastnikov likvidatsii posledstviy avarii na

Chernobyilskoy AES v otdalYonnom periode i ih korrektsiya // Arh. psihIatrIYi. – 2003. – № 4(35). – S. 50–57.

Rumyantseva G., Chinkina O. Problemyi vospriyatiya i sub'ektivnoy otsenki riska ot ioniziruyuschey radiatsii // Radiatsionnaya gigiena. – 2009. – T. 2, № 3. – S. 50–58.

Buykov V., Kolmogorova V. Analiz kliniko-psihologicheskogo statusa obluchennogo naseleniya Yuzhnogo Urala v otdalennom periode radiatsionnogo vozdeystviya // Vestnik Urgu. – 2011. – № 2. – S. 69–72.

Reshetnikova E., Rusanovskiy V., Rudkevich L. Psihologicheskie problemyi likvidatorov avarii na ChAES (1986) razlichnyih vozrastnyih grupp i opyit reabilitatsionnoy rabotyi s nimi // Aktualnyie problemyi gumanitarnyih i estestvennyih nauk. – 2010. – № 12. – S. 372–374.

Bromet E. Emotional consequences of nuclear power plant disasters // Health Phys. – 2014. – Vol. 106, no. 2. – P. 206–210.

Havenaar J., Wilde E., J. van den Bout., Drottz-Sjöberg B., W. van den Brink. Perception of risk and subjective health among victims of the Chernobyl disaster // Soc. Sci. Med. – 2003. – Vol. 56, № 3. – P. 569–572.

Freudenberg L., Beyer T. Subjective perception of radiation risk / LS1. Freudenberg // J Nucl Med. – 2011 Dec; 52 Suppl 2:29S–35S.

Perko T. Radiation risk perception:a discrepancy between the experts and the general population // J. Environ Radioact. – 2014. – Vol. 133. – P. 86–91.

Sjoberg L. Specifying factors in radiation risk perception // Scandinavian Journal of Psychology. – 2000. – Vol. 41. – P. 169–174.

Loganovskiy K. PsihIchnI rozladi pri dIYi IonIzuyuchogo vipromInyuvannya vnaslIdok ChornobilskoYi katastrofi: neyrofIzIologIchnI mehanIzmi, unIfIkovana klInIchna dIagnostika, lIkuvannya : avtoref. dis. d-ra med. nauk : 03.00.01 I 14.00.16 / Kostyantin Mikolayovich Loganovskiy ; Naukoviy tsentr radIatsIynoYi meditsini AMN UkraYini. – KiYiv, 2002. – 50 s.

***

Received: 12.03.2018

Revised: 17.04.2018

Signed for publication: 18.04.2018
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728_2748.2018.75.6-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Лицензия Creative Commons
This journal is available according to the Creative Commons License «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Global (CC-BY).